Politika e privatësisë

Pronari ju informon në lidhje me politikën e tij të privatësisë në lidhje me trajtimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale të përdoruesve që mund të mblidhen gjatë shfletimit të faqes në internet: https://theworldmarch.org

Në këtë kuptim, Pronari garanton respektimin e rregulloreve aktuale për mbrojtjen e të dhënave personale, të pasqyruara në Ligjin Organik 3/2018, datë 5 dhjetor, për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Garancinë e të Drejtave Dixhitale (LOPD GDD). Ai është gjithashtu në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 27 Prill 2016 në lidhje me mbrojtjen e personave fizikë (RGPD).

Përdorimi i faqes në internet nënkupton pranimin e kësaj Politike të Privatësisë, si dhe të kushteve të përfshira në  njoftim ligjor.

Identiteti përgjegjës

 • Përgjegjës:  Marshi Botëror për Paqe dhe Jo-Dhunë.
 • NIF: G85872620
 • adresa:  Mudela, 16 - 28053 - Madrid, Madrid - Spanjë.
 • Email:  info@theworldmarch.org
 • Faqja Personale:  https://theworldmarch.org

Parimet e zbatuara në përpunimin e të dhënave

Në përpunimin e të dhënave tuaja personale, Mbajtësi do të zbatojë parimet e mëposhtme që përputhen me kërkesat e rregullores së re Evropiane të mbrojtjes së të dhënave (RGPD):

 • Parimi i ligjshmërisë, besnikërisë dhe transparencës: Pronari do të kërkojë gjithmonë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale, të cilat mund të jenë për një ose më shumë qëllime specifike për të cilat Pronari do të informojë më parë Përdoruesin me transparencë absolute.
 • Parimi i minimizimit të të dhënave: Mbajtësi do të kërkojë vetëm të dhënat rreptësisht të nevojshme për qëllimin ose qëllimet për të cilat kërkohen.
 • Parimi i kufizimit të afatit të ruajtjes: Mbajtësi do të ruajë të dhënat personale të mbledhura për kohën rreptësisht të nevojshme për qëllimin ose qëllimet e trajtimit. Mbajtësi do të informojë Përdoruesin për periudhën përkatëse të ruajtjes sipas qëllimit.
  Në rastin e pajtimeve, Mbajtësi do të rishikojë periodikisht listat dhe do të eleminojë ato regjistrime joaktive për një kohë të konsiderueshme.
 • Parimi i integritetit dhe konfidencialitetit: Të dhënat personale të mbledhura do të trajtohen në mënyrë të tillë që të garantohet siguria, konfidencialiteti dhe integriteti i tyre.
  Pronari merr masat e nevojshme paraprake për të parandaluar hyrjen e paautorizuar ose përdorimin jo të duhur të të dhënave të përdoruesve të tij nga palët e treta.

Marrja e të dhënave personale

Për të shfletuar faqen e internetit nuk keni nevojë të jepni asnjë të dhënë personale.

Rastet në të cilat ju jepni të dhënat tuaja personale janë si më poshtë:

 • Duke kontaktuar përmes formularëve të kontaktit ose duke dërguar një email.
 • Kur komentoni në një artikull ose faqe.
 • Duke u regjistruar për një formular abonimi ose buletin që Pronari menaxhon me MailPoet.

detyrë

Pronari ju informon se në lidhje me të dhënat tuaja personale ju keni të drejtë të:

 • Kërkoni qasje në të dhënat e ruajtura.
 • Kërkoni një korrigjim ose fshirje.
 • Kërkoni kufizimin e trajtimit tuaj.
 • Kundërshtoni trajtimin.

Ju nuk mund të ushtroni të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave.

Ushtrimi i këtyre të drejtave është personal dhe për këtë arsye duhet të ushtrohet drejtpërdrejt nga pala e interesuar, duke e kërkuar atë drejtpërdrejt nga Pronari, që do të thotë se çdo klient, pajtimtar ose bashkëpunëtor që ka dhënë të dhënat e tij në çdo kohë, mund të kontaktojë me pronarin dhe të kërkojë informacion. në lidhje me të dhënat që ka ruajtur dhe si janë marrë, të kërkojë korrigjimin e tyre, të kundërshtojë trajtimin, të kufizojë përdorimin e tyre ose të kërkojë fshirjen e të dhënave në dosjet e Mbajtësit.

Për të ushtruar të drejtat tuaja duhet të dërgoni kërkesën tuaj së bashku me një fotokopje të Dokumentit Kombëtar të Identitetit ose ekuivalent në adresën e emailit: info@theworldmarch.org

Ushtrimi i këtyre të drejtave nuk përfshin asnjë të dhënë që Mbajtësi është i detyruar të mbajë për qëllime administrative, ligjore ose sigurie.

Ju keni të drejtën e një mbrojtje efektive gjyqësore dhe të paraqitni një kërkesë tek autoriteti mbikëqyrës, në këtë rast, Agjencia Spanjolle për Mbrojtjen e të Dhënave, nëse konsideroni se përpunimi i të dhënave personale që ju shqetësojnë ju shkel rregulloren.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale

Kur lidheni me faqen e internetit për t'i dërguar një email pronarit, shkruani një koment në një artikull ose një faqe, abonoheni në buletinin e tij, ju po jepni informacione personale për të cilat Pronari është përgjegjës. Ky informacion mund të përfshijë të dhëna personale si adresa juaj IP, emri dhe mbiemri, adresa fizike, adresa e emailit, numri i telefonit dhe informacione të tjera. Duke dhënë këtë informacion, ju pranoni që informacioni juaj të mblidhet, përdoret, menaxhohet dhe ruhet nga — https://cloud.digitalocean.com — vetëm siç përshkruhet në faqet:

Të dhënat personale dhe qëllimi i trajtimit nga mbajtësi është i ndryshëm sipas sistemit të kapjes së informacionit:

 • Formulari i kontaktit: Emërtimi i Titullit të të dhënave personale në hyrje të informacionit: emri i apellidos, drejtimi i korrigjimit elektronik, numri i telefonit dhe drejtimi i vendndodhjes së faqes në internet për përgjigjen përfundimtare të konsultimit.
  Por ejemplo, el Titulli i përdorimit të esos datos para Dar respuesta a mensajes, dudas, quejas, komente ose inquietudes que pueden tener los Usuarios relativas a la información incluida en el sitio personale Web, el tratamiento tekste të referuara në ligje, tekste të ligjshme, të shkruara në lidhje me tekstet ligjore en el Sitio Web, así como cualquier otra konsulta que el Usuario pueda tener y que no esté sujeta a las condiciones del sitio Web.
 • Format e komenteve: Pronari kërkon të dhëna personale të cilat mund të përfshijnë: emrin dhe mbiemrin, adresën e emailit dhe adresën e faqes në internet për t'iu përgjigjur komenteve të përdoruesit.

Ka qëllime të tjera për të cilat Pronari përpunon të dhënat personale:

 • Për të garantuar respektimin e kushteve të përcaktuara në faqen e Njoftimit Ligjor dhe ligjit në fuqi. Kjo mund të përfshijë zhvillimin e mjeteve dhe algoritmeve që ndihmojnë faqen e internetit të garantojë konfidencialitetin e të dhënave personale që mbledh.
 • Për të mbështetur dhe përmirësuar shërbimet e ofruara nga kjo faqe interneti.
 • Për të analizuar navigimin e përdoruesit. Pronari mbledh të dhëna të tjera jo-identifikuese që merren nëpërmjet përdorimit të skedarëve kuki që shkarkohen në kompjuterin e Përdoruesit gjatë shfletimit të faqes në internet, karakteristikat dhe qëllimi i të cilave janë të detajuara në faqen e Cookies Politika.
 • Për të menaxhuar rrjetet sociale. Pronari ka një prani në rrjetet sociale. Nëse bëheni ndjekës në rrjetet sociale të pronarit, përpunimi i të dhënave personale do të rregullohet nga ky seksion, si dhe nga kushtet e përdorimit, politikat e privatësisë dhe rregulloret e aksesit që i përkasin rrjetit social që është i përshtatshëm në çdo rast dhe që keni pranuar më parë.
  Ju mund të konsultoni politikat e privatësisë së rrjeteve kryesore sociale në këto lidhje:

  Pronari do të përpunojë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të menaxhojë saktë praninë tuaj në rrjetin social, t'ju informojë për aktivitetet e tij, si dhe për çdo qëllim tjetër që lejojnë rregulloret e rrjeteve sociale.

  Në asnjë rast Pronari nuk do të përdorë profilet e ndjekësve në rrjetet sociale për të dërguar reklama individualisht.

Siguria e të dhënave personale

Për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, Mbajtësi merr të gjitha masat paraprake të arsyeshme dhe ndjek praktikat më të mira në industri për të parandaluar humbjen, keqpërdorimin e tyre, aksesin e pahijshëm, zbulimin, ndryshimin ose shkatërrimin e të njëjtës.

Faqja e internetit gjendet në: https://cloud.digitalocean.com. Siguria e të dhënave është e garantuar, pasi ata marrin të gjitha masat e nevojshme të sigurisë për këtë. Ju mund të konsultoni politikën e tyre të privatësisë për më shumë informacion.

Mbajtësi informon Përdoruesin se të dhënat e tij personale nuk do t'i transferohen organizatave të treta, me përjashtim që transferimi i të dhënave në fjalë mbulohet nga një detyrim ligjor ose kur ofrimi i një shërbimi nënkupton nevojën për një marrëdhënie kontraktuale me një person përgjegjës. të trajtimit. Në rastin e fundit, transferimi i të dhënave te një palë e tretë do të kryhet vetëm kur Mbajtësi ka pëlqimin e shprehur të Përdoruesit.

Megjithatë, në disa raste mund të kryhen bashkëpunime me profesionistë të tjerë, në ato raste do të kërkohet pëlqimi nga Përdoruesi që informon për identitetin e bashkëpunëtorit dhe qëllimin e bashkëpunimit. Ai do të kryhet gjithmonë me standardet më të rrepta të sigurisë.

Përmbajtja nga faqet e tjera të internetit

Faqet e kësaj faqe interneti mund të përmbajnë përmbajtje të ngulitur (për shembull, video, imazhe, artikuj, etj.). Përmbajtja e ngulitur nga faqet e tjera të internetit sillet saktësisht në të njëjtën mënyrë sikur të kishit vizituar faqen tjetër të internetit.

Këto uebfaqe mund të mbledhin të dhëna për ju, të përdorin cookies, të vendosin një kod shtesë të ndjekjes së palëve të treta dhe të monitorojnë ndërveprimin tuaj duke përdorur këtë kod.

Cookies Politika

Në mënyrë që kjo faqe në internet të funksionojë si duhet, duhet të përdorni cookies, të cilat janë informacione që ruhen në shfletuesin tuaj të internetit.

Ju mund të konsultoni të gjitha informacionet në lidhje me politikën e mbledhjes dhe trajtimit të cookies në faqen e Cookies Politika.

Legjitimimi për përpunimin e të dhënave

Baza ligjore për trajtimin e të dhënave tuaja është:

 • Pëlqimi i palës së interesuar.

Kategoritë e të dhënave personale

Kategoritë e të dhënave personale me të cilat merret pronari janë:

 • Identifikimi i të dhënave.
 • Kategoritë e të dhënave të mbrojtura posaçërisht nuk përpunohen.

Ruajtja e të dhënave personale

Të dhënat personale të dhëna pronarit do të ruhen derisa të kërkoni fshirjen e tyre.

Marrësit e të dhënave personale

 • MailPoet është një produkt i Wysija SARL, një kompani e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Marsejës me numrin B 538 230 186 dhe me zyrë të regjistruar në 6 rue Dieudé, 13006, Marseille (Francë).
  Më shumë informacion në: https://www.mailpoet.com
  MailPoet përpunon të dhënat me qëllim të ofrimit të zgjidhjeve për dërgimin e emaileve dhe marketingun tek pronari.
 • Google Analytics është një shërbim analitik në internet i siguruar nga Google, Inc., një kompani Delaware, zyra kryesore e së cilës është në 1600 Amfiteatri Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Shtetet e Bashkuara ("Google").
  Google Analytics përdor "cookies", të cilat janë skedarë me tekst të vendosur në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar Pronarin të analizojë përdorimin e bërë nga Përdoruesit e Uebfaqes. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin e faqes në internet (përfshirë adresën IP) do të transmetohet dhe depozitohet drejtpërdrejt nga Google në serverat në Shtetet e Bashkuara.
  Më shumë informacion në: https://analytics.google.com
 • DoubleClick nga Google është një grup shërbimesh reklamimi të ofruara nga Google, Inc., një kompani Delaware, zyra kryesore e së cilës është në 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kaliforni), CA 94043, Shtetet e Bashkuara ("Google").
  DoubleClick përdor cookie që shërbejnë për të rritur rëndësinë e reklamave që lidhen me kërkimet tuaja të fundit.
  Më shumë informacion në: https://www.doubleclickbygoogle.com

Ju mund të shihni se si Google e menaxhon privatësinë në lidhje me përdorimin e kukive dhe informacione të tjera në faqen e Politikës së Privatësisë së Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Ju gjithashtu mund të shihni një listë të llojeve të cookie-ve të përdorura nga Google dhe bashkëpunëtorët e tij dhe të gjithë informacionin që lidhet me përdorimin e tyre të cookie-ve reklamuese në:

Navgation në internet

Kur shfletoni faqen e internetit, mund të mblidhen të dhëna joidentifikuese, të cilat mund të përfshijnë adresën IP, vendndodhjen gjeografike, një regjistrim të mënyrës se si përdoren shërbimet dhe faqet, zakonet e shfletimit dhe të dhëna të tjera që nuk mund të përdoren për t'ju identifikuar.

Uebfaqja përdor shërbimet e mëposhtme të analizave të palëve të treta:

 • Google Analytics.
 • Klikoni dy herë nga Google.

Pronari përdor informacionin e marrë për të marrë të dhëna statistikore, për të analizuar trendet, për të administruar faqen, për të studiuar modelet e shfletimit dhe për të mbledhur informacione demografike.

Mbajtësi nuk është përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale të kryera nga faqet e internetit që mund të aksesohen përmes lidhjeve të ndryshme që gjenden në faqen e internetit.

Saktësia dhe vërtetësia e të dhënave personale

Ju merrni përsipër që të dhënat e dhëna mbajtësit të jenë korrekte, të plota, të sakta dhe aktuale, si dhe t'i mbani ato të azhurnuara siç duhet.

Si Përdorues i Faqes së internetit, ju jeni vetëm përgjegjës për vërtetësinë dhe korrektësinë e të dhënave të dërguara në faqen e internetit, duke e shfajësuar Pronarin nga çdo përgjegjësi në lidhje me këtë.

Pranimi dhe pëlqimi

Si përdorues i faqes në internet, ju deklaroni se jeni informuar për kushtet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, ju pranoni dhe pranoni trajtimin e tyre nga Pronari në mënyrën dhe për qëllimet e treguara në këtë Politikë të Privatësisë.

Për të kontaktuar pronarin, të regjistroheni në një gazetë ose të bëni komente në këtë faqe në internet, duhet të pranoni këtë Rregullore të Privatësisë.

Ndryshimet në Politikën e Privatësisë

Pronari rezervon të drejtën të modifikojë këtë Politikë të Privatësisë për ta përshtatur atë me legjislacionin ose jurisprudencën e re, si dhe me praktikat e industrisë.

Këto politika do të jenë në fuqi derisa të modifikohen nga të tjerët të botuar siç duhet.

Kjo faqe interneti përdor cookie-t e veta dhe të palëve të treta për funksionimin e duhur dhe për qëllime analitike. Ai përmban lidhje me faqet e internetit të palëve të treta me politika të privatësisë së palëve të treta që mund t'i pranoni ose jo kur i përdorni ato. Duke klikuar butonin Prano, ju pranoni përdorimin e këtyre teknologjive dhe përpunimin e të dhënave tuaja për këto qëllime.    Ver
intimitet